nlfr
nlfr

Algemene (verkoops)voorwaarden

1. Algemeen

De levering van diensten is uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene (verkoops)voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden).
Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van deze Algemene Voorwaarden.
Vera Icon is niet gebonden door de voorwaarden van de klant.
Ale afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten door Vera Icon schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd worden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle gelijkaardige toekomstige contractuele relaties tussen de klant en Vera Icon zonder dat het noodzakelijk is om nog expliciet naar deze Algemene Voorwaarden te verwijzen.
Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort geldig geladen. Partijen verbinden zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
Afstand van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door Vera Icon zal enkel uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

2. Offertes/bestellingen

Offertes/facturen van Vera Icon zijn geldig gedurende één (1) maand.
Offertes/facturen van Vera Icon, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, binden haar niet en worden slechts ter informatie aan de klant voorgelegd.

3. Prijzen

De prijsoffertes en facturen zijn gebaseerd op de geldende lonen, (administratie)kosten, enz. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Vera Icon zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant verzaakt aan het recht om een prijswijziging in te roepen om de bestelling te annuleren.

4. Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding, nog op ontbinding van de overeenkomst.

5. Klachten

Klachten betreffende de geleverde diensten dienen binnen 8 werkdagen op gemotiveerde wijze en per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Vera Icon.
De klant kan geen klacht inroepen om betalingen op te schorten of te weigeren.

6. E-facturatie

Alle facturen worden per e-mail overgemaakt na akkoord van de klant. De klant is gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de (elektronische) facturen verstuurd mogen worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox.
Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag van verzending, ongeacht of de factuur daadwerkelijk werd ontvangen. Een papieren factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de derde dag na de poststempel.

7. Betaling

De facturen van Vera Icon zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
Eventuele kosten verbonden aan de betaling, evenals alle belastingen, taksen en andere mogelijke heffingen zijn ten laste van de klant. Iedere persoon die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomstig art. 11 20 BW. voor die derde en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer Vera Icon akkoord is gegaan met deze wijze van factureren.
Klachten en opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht (8) dagen vanaf ontvangst op gemotiveerde wijze per aangetekende brief aan de verantwoordelijke van Vera Icon bekend gemaakt te worden. De klant dient daarbij steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij niet-betaling zonder voorafgaande ingebrekestelling is verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand tot op de dag van algehele betaling. Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden zowel het nog verschuldigde bedrag als (de saldi van) de overige nog openstaande, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – naar keuze van Vera Icon – ofwel een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het factuur bedrag (met een minimum van €65) als schadebeding, ofwel, in toepassing van Artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, een redelijke schadeloosstelling verschuldigd zijn voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Vera Icon behoudt zich evenwel het recht voor om volledige vergoeding te vorderen van de door haar werkelijk geleden schade, indien deze hoger zou liggen.
Vera Icon is gerechtigd om op elk ogenblik, zelfs in geval van faillissement, WCO-procedure, gerechtelijke reorganisatie of enig andere insolventieprocedure van de klant, schuldvergelijking toe te passen tussen de wederzijdse schuldvorderingen die bestaan tussen Vera Icon en de klant. Deze schuldvergelijking kan toegepast worden, ongeacht het voorwerp, de vorm of origine van de wederkerige schuldvorderingen. Deze schuldvergelijking zal plaatsvinden in euro (€) na, indien noodzakelijk, een conversie van de buitenlandse munt ten laste van de klant.
Daarentegen is schuldvergelijking van Vera Icons facturen met gebeurlijke vorderingen van de klant niet toegelaten.
Onverminderd het voorgaande, houdt Vera Icon zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, verdere leveringen van diensten stop te zetten. Tevens behoudt Vera Icon zicht het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8. Annulatie

Indien de overeenkomst eenzijdig geannuleerd wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs. Voor deelname aan betalende activiteiten, is annulering uitsluitend schriftelijk mogelijk tot één week voor aanvang van de activiteit. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Vera Icon behoudt zich het recht voor om de activiteit te annuleren indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden haar ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort.

9. Voorzorgen

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem aan Vera Icon verstrekte informatie in het kader van een opdracht tot het leveren van diensten. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de diensten geleverd door Vera Icon beantwoorden aan zijn noden.

10. Aansprakelijkheid

Vera Icon is enkel aansprakelijk voor schriftelijk gegeven adviezen en waarborgen. De verbintenissen die Vera Icon aangaat, zijn middelenverbintenissen. Eventuele schade geleden of veroorzaakt door toepassing van de verleende gegevens in het kader van een dienstenverleningsopdracht, is volledig voor rekening van de klant. Vera Icon zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door haar fout. Vera Icon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor haar lichte fout(en), of deze van haar aangestelden.
Vera Icon zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken. Indien de uitvoering of de niet-uitvoering van een overeenkomst door Vera Icon, leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid alleszins beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA van Vera Icon.

11. Overmacht in hoofde van Vera Icon

Vera Icon zal in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, opeising, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Vera Icon, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Vera Icon, enz., steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de onmogelijkheid haar verbintenissen na te komen ingevolge de overmacht meer dan zes (6) maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder dat Vera Icon in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

12. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Vera Icon behoudt zich het recht voor haar verbintenissen onder overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of de overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege als ontbonden te beschouwen onder meer in de volgende gevallen:
– in geval van wanprestatie van de klant, zoals het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs of de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant;
– in geval van ontbinding of vereffening van de klant of indien de klant zijn beroepsactiviteiten staakt;
– in geval van faillissement, WCO-procedure, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of enig ander feit dat aantoont dat het krediet van de klant aan het wankelen is gegaan, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant.
In geval van ontbinding ten laste van de klant heeft Vera Icon van rechtswege recht op betaling door de klant van de volledige prijs met conventionele intresten en conventioneel schadebeding zoals bepaald in artikel 7, onverminderd andere rechten van Vera Icon, zoals onder meer het recht op een hogere bewezen schadevergoeding.

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestelling, overeenkomsten en facturen tussen Vera Icon en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
De Nederlandstalige rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en) tussen Vera Icon en de klant.